Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja dla posiadaczy drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach informuje, że z dniem 6 stycznia 2023 r. wejdzie w życie nowa ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Zgodnie z art. 67 wyżej wymienionej ustawy każdy właściciel drobiu, niezależnie od ilości posiadanych sztuk, składa wniosek do miejscowego kierownika biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o nadanie zakładowi drobiu numeru, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy oraz zgłasza do komputerowej bazy danych liczbę ptaków lub jaj wylęgowych odpowiednio utrzymywanych lub przetrzymywanych w zakładzie drobiu według stanu na dzień złożenia tego wniosku.

     Dodatkowo z dniem 6 stycznia 2023 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych. Z rozporządzenia tego wynika, że dodatkowym obowiązkom będą podlegać właściciele drobiu, którzy utrzymują nie mniej niż:

a) 350 ptaków z gatunku kura utrzymywanych jako kury nioski lub 500 ptaków z gatunku kura utrzymywanych jako brojlery kurze,

b) 100 ptaków z gatunku kaczka lub kaczka piżmowa,

c) 100 ptaków z gatunku gęś lub gęś garbonosa,

d) 100 ptaków z gatunku indyk,

e) 350 ptaków z gatunku przepiórka japońska,

f) 100 ptaków z gatunku perlica,

g) 2 ptaków z gatunku struś;

h) przetrzymywanie nie mniej niż 500 jaj ptaków z gatunków wymienionych w lit. a-f lub 10 jaj ptaków z gatunku struś.

     Właściciele Ci będą zobowiązani do zgłoszeń wynikających z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Artykuł ten stanowi że podmiot prowadzący zakład drobiu zgłasza do komputerowej bazy danych:

- zwiększenie lub zmniejszenie liczby ptaków i jaj wylęgowych w zakładzie drobiu,

- zabicie ptaków z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w zakładzie drobiu

- z podaniem liczby ptaków i jaj wylęgowych, których przybyło lub ubyło w zakładzie drobiu, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia ptaków lub jaj wylęgowych w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń.

- w przypadku padnięć lub śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w zakładzie drobiu podmiot prowadzący zakład drobiu zgłasza do komputerowej bazy danych łączną liczbę sztuk ptaków, których ubyło z tych przyczyn w zakładzie drobiu w okresie tygodnia.

     W przypadku podmiotu prowadzącego zakład drobiu ubiegającego się o przyznanie pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, podmiot dokonuje wyżej wymienionych zgłoszeń niezależnie od liczby ptaków.

     Reasumując, nowa ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zacznie obowiązywać od dnia 6 stycznia 2023 r. Nakłada ona obowiązek na wszystkich właścicieli drobiu zgłoszenia się do biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o nadanie numeru zakładowi drobiu oraz w przypadku większych ilości ptaków zgłoszeń zmian liczby ptaków i jaj wylęgowych.

Metadane

Data publikacji : 05.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dominik Willer

Opcje strony

do góry