Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach

Aktualnie znajdujesz się na:

UWAGA - PTASIA GRYPA miasta na prawach powiatu: Jaworzno i Mysłowice; powiat bieruńsko-lędziński

nformujemy,  iż w  związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u ptactwa dzikiego na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego wyznaczono strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwaną „strefą objętą zakażeniem”, obejmującą następujący obszar:

  1. miasta na prawach powiatu: Jaworzno i Mysłowice;
  2. powiat bieruńsko-lędziński.

Wobec powyższego Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2023 r.  w strefie objętej zakażeniem nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1069/2009”;

3) niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;

4) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu

wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

5) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

6) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;

7) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających – przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżającego;

8) posiadaczowi zwierząt:

a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,

b) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,

c) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.

W strefie objętej zakażeniem zakazuje się :

1) przemieszczania przez ludzi ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Tekst Rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2023 r.  w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie miast: Jaworzno, Mysłowice oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego. (w załączniku)

Metadane

Data publikacji : 07.04.2023
Data modyfikacji : 07.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dominik Willer
Osoba modyfikująca informację:
Dominik Willer

Opcje strony

do góry